WOB vragen handhaving Zeedijk

Een ‘BOB’ van de Zeedijk heeft door middel van een WOB-verzoek bij de gemeente informatie opgevraagd over afval op de Zeedijk.  De betreffende ‘BOB’ heeft de ontvangen informatie met het bestuur van SamenZeedijk gedeeld en aangeboden ter publicatie. Hieronder een overzicht van de meest belangrijke vragen en antwoorden.

 

  1. Welke acties heeft de gemeente sinds 1 januari 2016 genomen om het probleem op te lossen dat ondernemers regelmatig een puinhoop op de Zeedijk maken ? Hoe vaak heeft de gemeente de handhaving ingeschakeld?Sinds 1 januari 2016 heeft de Vliegende Brigade regelmatig over de Zeedijk gereden, om te controleren op het verkeerd aanbieden van afval. De Zeedijk is onderdeel van de reguliere route van de Vliegende Brigade. In de laatste maanden heeft de Vliegende Brigade heeft 25 controles uitgevoerd, dat heeft geen processen verbaal opgeleverd. Daarnaast heeft het stadsdeel ook een afdeling handhaving, die afdeling heeft 43 controles uitgevoerd en dat heeft Uiteindelijk 4 processen verbaal opgeleverd. Op 28 januari en 29 maart zijn gesprekken gevoerd met een tweetal exploitanten over hun wijze van afval aanbieden. Op 30 mei is tijdens een bijeenkomst met SamenZeedijk, BIZ Zeedijk, NV Zeedijk, politie en het stadsdeel afgesproken om vooruitlopend op de integrale controles bij bedrijven in september, vanaf half juni gericht te controleren op onder andere naleving van de wijze waarop het afval wordt aangeboden. Een vervolg bijeenkomst hierover komt binnenkort. Met de BIZ wordt gesproken over de totstandkoming van een beheerplan waarin onder andere de inspanningen van het stadsdeel en de BIZ op het gebied van schoon wordt beschreven. Op initiatief van NV Zeedijk wordt in samenwerking met de winkelstraatmanager en het stadsdeel een overzicht van “de spelregels” opgesteld. Dit zal ook gecommuniceerd worden.

  1. Als er handhaving is ingeschakeld, waaruit bestonden de handhavingsacties?

De handhavingsacties bestonden uit controle of er afval gedumpt is, als dat zo was: controle van het afval op aanwezigheid van gegevens die tot de dader kunnen leiden.

  1. Wat gaat de gemeente doen om het probleem op te lossen? 

Zoals u ook al eerder is meegedeeld, en zoals u bij de beantwoording van de vragen hierboven kunt lezen, is er vaak toezicht geweest. Daarbij werden de excessen waar u over schrijft niet geconstateerd. Sommige ondernemers zetten hun afval te vroeg op straat, maar dat leidde op de dagen waarop wij het naliepen niet tot grote problemen.

  1. Waarom heeft de gemeente onvoldoende actie opgenomen?

In deze vraag zit een vooronderstelling die onjuist is, en daarom is de vraag niet te beantwoorden.

  1. Is bovenstaande probleem besproken met de Zeedijk ondernemers of de Zeedijk Ondernemersverenigingen? Zo ja, dan ontvang ik hiervan graag het verslag en alle relevante correspondentie hierover.

Van de met individuele ondernemers gevoerde gesprekken zijn geen verslagen gemaakt. Van overleggen met BIZ, Samen Zeedijk en NV zijn evenmin verslagen. De afdeling handhaving heeft met diverse ondernemers gesproken. De uitvoering van de Reiniging heeft ook ondernemers aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

  1. Heeft de gemeente gesproken met SamenZeedijk over het afval probleem. Zo ja, dan ontvang ik graag hiervan een verslag en alle relevante correspondentie hierover.

Samen Zeedijk is zoals u weet voor de gemeente een belangrijke gesprekspartner als belangenvertegenwoordiger van de bewoners. Met enige regelmaat is er contact, telefonisch, per mail en/of persoonlijk) met de betreffende bestuursleden. Van deze contacten worden geen verslagen gemaakt.

  1. Als met ondernemers over het afvalprobleem is gesproken welke zijn dat dan? Wat is dan besproken? Graag een verslag van de besprekingen.

Met de exploitanten van New King en Nam Kee is op 28 januari en 29 maart 2016 gesproken over hun wijze van afval aanbieden en wat de regels hierover toelaten. Hier zijn geen verslagen van.

  1. Door bewoners, maar ook door mijzelf zijn een aantal keren ’s-ochtends ratten gesignaleerd op de Zeedijk. Wat gaat de gemeente doen om deze ratten te bestrijden?

Er zijn veel ratten in Amsterdam, het is niet mogelijk de populatie tot nul terug te brengen. Voor het binnen acceptabele grenzen houden van de rattenpopulatie heeft de GGD een afdeling Plaagdierbeheersing. Als u de indruk krijgt dat er een werkelijk probleem is door het aantal ratten op de Zeedijk, dan kunt u zich wenden tot deze afdeling wenden, die zullen beoordelen of ingrijpen van hun zijde nodig is.

Regels voor de afvalinzameling op de Zeedijk

Informatie van de Gemeente Amsterdam

Er zijn regels die gericht zijn op een schone omgeving. Sommige van die regels zijn onvoldoende bekend. We hebben ze daarom op dit papier gezet.

Afval op straat zetten Bedrijven moeten hun afval scheiden, zodat herbruikbaar afval apart ingezameld wordt. Glas en papier moeten in ieder geval gescheiden worden.

Er mag geen afval op straat staan. Het afval moeten binnen het bedrijf blijven totdat het opgehaald wordt. Behalve:

1. Als het huishoudelijk afval ingezameld wordt.

Het huishoudelijk afval wordt op de Zeedijk door de gemeente ingezameld op maandagavond en donderdagavond. Het afval mag dan vanaf 17.00 uur op straat worden gezet, niet eerder.

De vuilniswagen komt omstreeks 18.00 uur. Bedrijfsafval mag gedurende deze tijd op straat staan, maar moet weer van straat als de huisvuilwagen langs is geweest.

2. Elke andere dag dan maandag en donderdag van 06.00 tot 09.00 en van 18.00 tot 21.00. Mits het in die tijd wordt opgehaald door een commerciële inzamelaar. Rolcontainers moeten na de inzameling direct weer van straat worden gehaald.

Afval meegeven aan de gemeente

Bedrijven mogen hun afval op straat zetten op maandag en donderdag van 17.00 tot 18.00, als zij belasting betalen voor het inzamelen van hun afval. Ze mogen dan niet meer dan 9 zakken van 44 liter per week aanbieden. Een zak mag niet meer wegen dan 8 kilogram.

Als bedrijven meer afval hebben dan 9 zakken van 44 liter per week, moeten ze een contract afsluiten met de gemeente of een andere commerciële afvalinzamelaar.

Als bedrijven een contract hebben met de gemeente, staat in hun contract wanneer het afval opgehaald wordt. Ze mogen het op maandag en donderdag alleen op straat zetten zolang het huishoudelijk afval op straat staat. Op de andere dagen mag het afval van 06.00 tot 09.00 en van 18.00 tot 21.00 op straat staan, mits het daar staat om opgehaald te worden door een commerciële inzamelaar.

Zeedijk zondag ochtend. 19 juni
Opruimen dus!

Schoonhouden rond de zaak Een ondernemer is verplicht om binnen 25 meter rond zijn zaak de ruimte schoon te houden. Als u eten of drinken verkoopt, bent u verplicht om binnen 25 meter rond uw zaak het afval afkomstig van uw zaak op te ruimen.

Elk uur de stoep vegen of gewoon een asbak buiten zetten voor de klanten?
Elk uur de stoep vegen of gewoon een asbak buiten zetten voor de klanten

Enquête : Peukentegel verplichten als onderdeel van terras / gevelbankvergunning

Na de publicatie van de open brief over het schoonvegen van de Zeedijk en de daaraan verbonden kosten ontvingen we een aantal positieve reacties. Bijvoorbeeld om in het centrum de peukentegel te verplichten als onderdeel van eenOpen brief horecavergunning.  Bij veel horecagelegenheden is er immers een terras of gevelbankje voor de rokers.  Zo’n tegel kan dan een oplossing zijn.  Het vergt een kleine investering, maar heeft een groot effect. Daarnaast is het beter voor het milieu en het riool.

 

Peuken tegel verplichten?
Peuken tegel verplichten?

 

Lees hier de openbrief >>>

 

Voorstellen (bedrijfs-) afval Zeedijk. Herinvoering Ratelaar?

Er wordt op de Zeedijk veel gesproken over het (bedrijfs-) afval en zwerfvuil.  Diverse bewoners hebben zelfs ratten gesignaleerd.  Het probleem is niet nieuw. Het speelt al enkele jaren en we hebben zelfs een BOB-raadpleging georganiseerd om een proef te nemen met andere afvaltijden. De gemeente heeft dat voorstel afgewezen, en onderneemt verder nauwelijks actie.  Een paar ondernemers zijn wel aangesproken op hun gedrag.
Onze oud voorzitter, Ton Jacobs,   heeft onlangs een voorstel ingediend om het bedrijfsafval te verzamelen in de afgesloten Sint Thomassteeg.  Enkele dagen geleden heeft hij  bij de gemeente nog een paar aanvullende voorstellen ingediend die wij u niet willen onthouden.  Ton heeft deze voorstellen uiteraard allemaal op persoonlijke titel ingediend.  SamenZeedijk gaat ze intern nog bespreken. Maar eerst ontvangen wij graag uw reacties en voorstellen.  Deze kunt u mailen naar :  bestuur@SamenZeedijk.nl

Hieronder een gedeelte van zijn brief:

afval1 afval2

Lees ook:
Bedrijfsafval verzamelen in de Sint Thomassteeg

Artikel over de Ratelman >>>

ratelman

Zeedijk weekoverzicht

Voor de mensen die de afgelopen weken door de vakantie berichten hebben gemist hieronder een overzicht van de belangrijkste berichten.