Vragen voor het Brugteam / oprichtingsbestuur SamenZeedijk

Vragen voor het Brugteam / oprichtingsbestuur SamenZeedijk
Vragen voor het Brugteam / oprichtingsbestuur SamenZeedijk

Regelmatig worden ons op straat, telefonisch of via de mail vragen gesteld over het project Zeedijk Toekomst en de oprichting van de BOB vereniging SamenZeedijk.  Een aantal van die vragen, gaan we vanaf deze week online plaatsen met de antwoorden. Iedereen kan nog nieuwe vragen stellen, mail je vraag  naar:  vraag@SamenZeedijk.nl

Alle vragen worden geanonimiseerd  gepubliceerd.

Vragen en antwoorden met betrekking tot onze nieuwsbrief voor ondernemers over de BIZ kun je lezen via deze link >>>

De directeur van de NV Zeedijk antwoordt (4)

Voor de laatste BOB avond konden bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk vragen inzenden voor de directeur van de NV Zeedijk. Vanaf vandaag gaan we de vragen met antwoorden publiceren. Vandaag de laatste serie vragen.

nvZeedijk

 

 1. Waarom zoveel concept-/popupstores, is het de bedoeling dat deze zaken vast worden?

Op dit moment zijn er geen concept/pop-up stores in ons vastgoed. De NVZ eedijkfocust op ondernemers die zich langdurig willen vestigen in dit gebied. Tijdelijke of pop-up stores kunnen in geval van een overgangssituatie voorkomen. Op dit moment bestaat er geen leegstand in het vastgoed van de NVZeedijk.

 

 1. Door internet verdwijnen steeds meer winkels. Ook in Amsterdam. De detailhandel heeft het op de Zeedijk zeer moeilijk. De angst van bewoners is dat de Zeedijk daardoor nog meer horeca krijgt. Wat is het beleid?
  Is het niet verstandig om panden samen te voegen op de Zeedijk, zodat ze aantrekkelijker worden voor ondernemers? Een aantal winkeltjes en restaurants zijn veel te klein.

  De  NV Zeedijk vindt dat er voldoende horeca is in het gebie Zeedijk en omstreken. Zij zal dan ook niet meer horeca toelaten in haar panden. Sowieso laat het bestemmingsplan dit ook niet toe.

Wat betreft samenvoegen van panden zie ook het antwoord op vraag 10. De NV Zeedijk probeert binnen het historische concept van de  binnenstad te blijven. Hierdoor maken we gebruik van de charme van de veelal kleine panden.

 

 1. De ruimte tussen de voorzetramen is vaak vuil en de rubbers van die ramen zijn versleten. Dat schoonmaken is een lastige technische klus. Kan de NV dat niet periodiek doen?  Bij voorkeur gratis of als onderdeel van het service contract. 

 

Zoals alle panden verschillend zijn, zijn ook alle ramen verschillend. Daarom is onderhoud en schoonmaak ook overal verschillend. Net zoals bij periodiek onderhoud kunnen huurders hiervoor contact opnemen met onderhoud@nvzeedijk.nl. We kunnen dan gezamenlijk kijken naar deze situatie.

 

 

 1. Kan de NV geen mantelcontract afsluiten met de ramenwasser? Dat wordt dan goedkoper voor de bewoners. Kosten onderdeel maken van de servicekosten.

Als ‘schoon’ goedkoper kan dan werkt de NVZeedijk  daar graag aan mee. Voorstellen van huurders omtrent ramen wassen van de woningen  zijn daarom van harte welkom. Tot op heden nemen we het niet mee in de servicekosten, mocht dit mogelijk  zijn dan is dit bespreekbaar.

 1. Voor de verlichting in het trappenhuis worden kosten in rekening gebracht. Voor ons trappenhuis in het totaal 250 euro. Dat komt omdat de lampen altijd branden. Kan dat niet anders?

Verlichting van het trappenhuis wordt in de servicekosten berekend. Op de verlichting van sommige trappenhuizen is een timer of bijvoorbeeld ledverlichting mogelijk. De NVZeedijk  staat hier voor open. Ook hiervoor kan contact worden opgenomen met onderhoud@nvzeedijk.nl.

De directeur van de NV Zeedijk antwoordt (3)

Voor de laatste BOB avond konden bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk vragen inzenden voor de directeur van de NV Zeedijk. Vanaf vandaag gaan we de vragen met antwoorden publiceren. Nu derde serie vragen.

nvZeedijk

 

 1. Wat vind de directeur van de suggestie om op de NV panden panelen te leggen voor zonne-energie? Investeringen dan samen met de huurders en andere bewoners of ondernemers van de Zeedijk.

De NVZ juicht een ‘groen’ Amsterdam van harte toe. Mochten er initiatieven bestaan die passen binnen wet- en regelgeving dan staan we er voor open dit samen met bewoners en/of ondernemers te onderzoeken. 

 

 1. Suggestie: Periodiek overleg met huurders van woningen en bedrijfspanden.

 

De NV Zeedijk  is aangesloten bij verschillende overlegorganen o.a. de Ondernemersvereniging Zeedijk en het ‘Integraal Burgwallen Overleg’ en overlegt hier regelmatig mee. Mochten er onderwerpen zijn bij ondernemers en/of bewoners die periodiek aandacht verlangen dan staan we daar toch naast deze overleggen voor open.

 

 

 1. Is het mogelijk om zichtbaar/transparant te krijgen welke aanpassingen (bijvoorbeeld nieuwe keuken/badkamer) wanneer op de rol staan?

De NVZeedijk  heeft een meerjarenplanning voor onderhoud in haar woningen. Omdat geen woning op de Zeedijk hetzelfde is moet  er perwoning gekeken worden welk onderhoud op welk moment nodig is. Mocht een huurder hier vragen over  hebben dan kan de medewerker onderhoud hier inzicht in geven (onderhoud@NVzeedijk.nl)

 

 1. Er zijn veel “Argentijnse” restaurants op de dijk, wat doet de NV om ervoor te zorgen dat de dijk geen monocultuur wordt? Wat doen we tegen de VerWarmoesstratisering?

De NVZeedijkstaat voor diversiteit dus we waken er voor  om te verhuren aan bedrijven uit dezelfde branche. In het vastgoed van de NVZeedijk verhuren we  slechts aan één Argentijns horecaconcept. Een aanvraag voor huur bij de NV Zeedijk  door een volgend Argentijns restaurant honoreren we daarom niet meer.

 

 1. Heeft de NV een centrale missie en  visie op wonen, werken en recreëren op de dijk? Wat wil de NV de komende 5 jaar veranderen op de Dijk of in haar functioneren? 

Volgens de missie en visie van de NVZeedijk  moet op de Zeedijk gewoond, gewerkt en vertierd worden. De komende vijf jaarwillen we deze balans behouden. Zeker gezien de te verwachte toename van bezoekers op de Zeedijk.We gaan er hierbij van uit dat er geen woningen illegaal worden onderverhuurd of in tijdelijk gebruik worden gegeven. Er wordt dus gewoond in woningen en ondernomen in ondernemingen. Een balans hierin is voor de NV Zeedijk van groot belang.

De directeur van de NV Zeedijk antwoordt (2)

nvZeedijk

Voor de laatste BOB avond konden bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk vragen inzenden voor de directeur van de NV Zeedijk. Vanaf vandaag gaan we de vragen met antwoorden publiceren. Nu tweede serie vragen. Morgen de derde serie

 1. De Hartjesdagen zijn nieuw leven in geblazen met steun van de NV Een aantal jaren geleden is de NV gestopt met het subsidiëren van de Hartjesdagen. We kennen het resultaat, geen Hartjesdagen meer. Graag een reactie hierop. 

De hartjesdagen waren ooit bedoeldom de Zeedijk positief op de kaart te zetten. Iedereen kende de Zeedijk maar verbond daar veelal het imago uit de jaren 80 aan waar er verpaupering en overlast was. NV Zeedijk heeft de hartjesdagen een aantal jaren samen met Zeedijkers georganiseerd om een buurtfeest met allure neer te zetten. Het succes was zo groot dat de Zeedijk eigenlijk te smal is om al die mensen te ontvangen. Het doel  was wel behaald; de Zeedijk stond positief op de kaart voor mensen uit binnen- en buitenland. Na dit succes tracht de stichting hartjesdagen nu een jaarlijks buurtfeest te organiseren. De NV Zeedijk sponsort hiervoor het Ope(n)ra-aam en de buurtbrunch.

 1. Het straatbeeld van de Zeedijk kan veel beter. Dat is een van de uitkomsten van het project Zeedijk Toekomst. Kan de NV hierin geen rol gaan spelen als de grootste onroerend goed eigenaar van de Zeedijk?

Hier kan de NVZeedijk  zeker een rol in spelen. Bij al onze nieuwe huurcontracten spreken we nu al met de huurders af dat er geen afsluiting van de etalagedoor bijvoorbeeld rolluiken mag zijn. En dat er ook als de zaak gesloten is verlichting is.

 1. Wat is het beleid van de NV Zeedijk bij achterstallige huur van particulieren en bedrijven? 

Als je iets huurt heb je ‘brengplicht’, wat betekent dat het gehuurde op de eerste van de maand betaald moet zijn,. Dit geldt voor woningen en voor bedrijven. Als huurders hier niet aan kunnen voldoen kan er overlegd worden  om een oplossing te zoeken. Het uitgangspunt van deze gesprekken is  dat de huur betaald moet worden. De intentie is altijd om er met elkaar uit te komen, lukt dit niet dan zullen we afscheid van elkaar moeten nemen.

 

 

 1. Is het niet verstandig om kleine winkelpanden samen te voegen zodat ze interessanter zijn voor de verhuur? 

Dit kan soms heel interessant zijn. Het beleid van de Gemeente laat dit echter niet toe. Dit beleid zegt dat in  de historische binnenstad geen nieuwe verbindingen gemaakt mogen worden in historische panden.

 

 

 1. Is het mogelijk dat huurders hun huurwoning kopen van de Zeedijk? Of andere vergelijkbare constructies?

Dit is in de geschiedenis van de NVZeedijk  nog niet voorgekomen. Mocht de NVZeedijk  een woning aan een huurder willen verkopen dan  moet het pand voldoen aan de splitsingseisen van de Gemeente Amsterdam, pas dan kan er eventueel verkocht worden. Op dit moment is het beleid van de NVZ hier nog niet specifiek  op gericht.

De directeur van de NV Zeedijk antwoordt

Voor de laatste BOB avond konden bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk vragen inzenden voor de directeur van de NV Zeedijk. Vanaf vandaag gaan we de vragen met antwoorden publiceren. Nu de eerste vijf vragen.

praat mee
Vraag en antwoord

 1. Bijna constant staat er ergens op de Zeedijk wel een winkelpand leeg. Uit een onderzoek van de gemeente is gebleken dat de huren op de Zeedijk 16 procent lager zijn dan de marktwaarde, maar er is wel leegstand. Hoe kan dat? Door lagere huren kan leegstand voorkomen worden? 

NV Zeedijk zoekt naar “unieke” huurders die oog hebben voor de straat en de buurt, die zich durven onderscheiden of vernieuwend zijn en die een mooi product verkopen. Leegstand op de Zeedijk met haar prijzen is wat NV Zeedijk betreft dan ook “doelstellings “ leegstand. De bedrijfsruimtes hoeven niet leeg te staan maar wij verhuren pas als er een goede  match is en een goede invulling voor de ruimte en straat, e.e.a. natuurlijk conform wet en regelgeving.

Dit is een bewuste keuze die voortvloeit uit ons beleid.

NV Zeedijk is dus niet uitsluitend op zoek naar snel gewin, maar streeft naar het behoud van een veilige en plezierige werk-, woon- en leefomgeving voor iedereen die met de buurt te maken heeft.  Een belangrijk onderdeel hiervan is om een gevarieerd aanbod van ondernemers te hebben.


De NV stelt aan potentiële huurders andere eisen dan een makelaar of belegger. Waarom is dat en welke eisen zijn dat?  Worden alle potentiële huurders gescreend volgens de BIbob- wet?

De NV Zeedijk is redelijk uniek in haar werkwijze. Naast het zoeken van nieuwe ondernemers is het beeld van de straat een prioriteit. Met het oog op behoud van de omgeving is het van belang dat er altijd duidelijke afspraken gemaakt worden met nieuwe huurders. Voorbeelden zijn o.a.; regels en afspraken over gevelreclame,  indeplaatsstelling, onderhoud en verzorging van het pand, verkoop van het soort product, dag en nacht uitstraling, naam op het contract etcetera.

Kortom duidelijke afspraken waardoor het nieuwe bedrijf in het geheel van de straat de Zeedijk past. De zeedijk is niet alleen een commerciële omgeving, het is een van de drukst bezochte oudste stukjes binnenstad waarook gewoond wordt.


De NV Zeedijk werkt samen met de gemeente. Wanneer er een nieuwe ondernemer zich aandient is een BIbob-screening verplicht.

 

 1. Heeft de NV Zeedijk nog toekomst? De burgemeester wil immers de NV laten fuseren. Is de NV Zeedijk nog nodig? De situatie op de Zeedijk is immers genormaliseerd.

De burgemeester heeft aangegeven een fusie te onderzoeken o.a. om het werk van de NV Zeedijk door te laten gaan in een groter gebied. De werkwijze van de NV Zeedijk heeft bewezen gunstig te werken en heeft daarmee toekomst. Het goed onderhouden van panden, het kritisch selecteren van nieuwe ondernemers, heldere afspraken over omgang en ondernemen, maakt dat de straat leefbaar en dus gezond blijft. Het houden aan de gemaakte afspraken en het beheren van deze is daarbij van cruciaal belang. Voorbeelden hiervan zijn: de NV Zeedijk kijkt altijd bij aanvragen naar de diversiteit en concurrentie. Van belang is dat er divers aanbod is in de straat en op zo’n manier dat het elkaar kan versterken.

Naast het ondernemen zijn ook de bewoners van groot belang voor de straat. Het  wonen boven bedrijven blijven wij nastreven. Bewoners zorgen voor levendigheid, een 24-uurs economie op het gebied van consumptie als ook een extra oog voor veiligheid.

 1. De ‘gay-pruiken-kapper’ is door de NV als huurder geweigerd. Kan de NV hier een toelichting opgeven? In zijn algemeenheid, zonder de privacy te schenden?

De NV Zeedijk kijkt kritisch naar de aanvragen en beoordeelt de aanvraag aan de hand van o.a. het bedrijfsplan, BIbob, concurrentie, diversiteit, leefbaarheid, levensvatbaarheid. NV Zeedijk kijkt naar elke aanvraag op dezelfde manier, ook naar deze specifieke aanvraag.

 

 1. De horeca is op de Zeedijk behoorlijk dominant aanwezig. De ondernemersvereniging is alleen gericht op de horeca. Het is algemeen bekend dat als horeca in een straat domineert dat dit heel slecht is voor de detailhandel.
  Hoe denkt de NV hierover? De detaillisten zijn immers huurders van de NV Zeedijk.  En de winkelpanden dalen hierdoor in waarde. De huurprijzen zouden eigenlijk hierdoor ook moeten dalen. De prijzen zijn gebaseerd op winkelstraat en niet op een horeca straat.

De NV Zeedijk staat voor diversiteit. Wij houden kritisch in de gaten dat de balans goed blijft. De NV Zeedijk wil geen extra horeca meer in de straat en tevens zal er ook geen horeca meer bijkomen omdat het bestemmingsplan daar niet in voorziet.

De afgelopen 2 jaar hebben wij ons meer gericht  op de detailhandel. Detailhandel heeft ook aan internet een concurrent. De Zeedijk heeft mooie en goedlopende zaken aan de visboer, de slager, de bakker etc. Zaken die ook voor bewoners van belang zijn. Detaillisten betalen bij NV Zeedijk een lagere m2 prijs huur dan horeca zaken.

De ondernemersvereniging zal zich niet alleen op horeca richten zeker niet als er een BIZ vereniging komt waar alle ondernemers lid van zijn en deze een afspiegeling moet zijn in de vereniging van alle belangen. Alle ondernemers hebben dan ook een stem.

 1. De Hartjesdagen zijn nieuw leven in geblazen met steun van de NV Een aantal jaren geleden is de NV gestopt met het subsidiëren van de Hartjesdagen. We kennen het resultaat, geen Hartjesdagen meer. Graag een reactie hierop.

De hartjesdagen waren ooit  bedoelt om de Zeedijk weer positief op de kaart te zetten. Iedereen kende de Zeedijk namelijk wel maar verbond dat veelal met het imago uit de jaren ‘80 toen er verpaupering en veel overlast was.

Samen met Zeedijkers heeft NV Zeedijk de hartjesdagen een aantal jaren georganiseerd om zo een buurtfeest met allure neer te zetten. Het succes was op een gegeven zo moment groot geworden dat de Zeedijk zelf eigenlijk te smal bleek om al die mensen te ontvangen. O.a. vanwege veiligheid moesten we helaas stoppen, maar inmiddels was het doel wel bereikt:de Zeedijk stond weer positief op de kaart voor zowel Amsterdammers als mensen uit binnen- en buitenland.

Er wordtnu door de Stichting Hartjesdagen getracht om jaarlijks een kleiner buurtfeest te organiseren. NV Zeedijk sponsort hiervoor het Openra-am en de buurtbrunch.